Omdat iedere gemeente het eigen archeologische beleid kan bepalen, verschilt dit per gemeente. Dit beleid wordt weergegeven op een archeologische beleidskaart. Hierop staan vrijstellingsgrenzen die gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. Per (bouw)project wordt gekeken hoe de bodemingreep zich verhoudt tot de archeologische waarden en/of verwachtingen. Op basis van die verhouding wordt in een quickscan een archeologisch advies opgesteld: de eerste stap in het archeologisch proces. Zie ook de pagina “Advies bij ruimtelijk plan”.

De huidige beleidskaarten zijn op verschillende wijzen tot stand gekomen. De basis voor het archeologiebeleid zijn de bekende en te verwachten archeologische waarden. Door regionaal samen op te trekken, wordt gestreefd naar het harmoniseren van de te raadplegen bronnen. Zo ontstaat een regionaal coherent beeld van de archeologie van West-Friesland.

Hieronder staat een overzicht van het gemeentelijk beleid binnen de Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie West-Friese Gemeenten.


Drechterland

De gemeente Drechterland heeft nog geen overkoepelend archeologisch beleid vastgesteld. In verschillende bestemmingsplannen is een dubbelbestemming Waarde-Archeologie opgenomen met vrijstellingsgrenzen die variëren tussen 0 en 500 m2.

Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De onderbouwing van de vrijstellingsgrenzen in de bestemmingsplannen is weinig gedetailleerd. De beleidskaart archeologie zal hierin verandering brengen en meer aansluiten bij de vrijstellingsgrenzen van de omliggende gemeenten. De beleidskaart wordt gebaseerd op historische, bodemkundige en geologische bronnen en archeologisch onderzoek.

De beleidskaart archeologie van de gemeente Drechterland is naar verwachting in 2019 gereed.

Zie ook de website van de gemeente Drechterland.

Enkhuizen

In 2012 is door de gemeenteraad van Enkhuizen de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door RAAP. De beleidskaart is gebaseerd op de vindplaatsen- en verwachtingenkaart van De Streek en aangevuld met historische bronnen en archeologisch onderzoek. Bekijk hier de toelichting.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

In 2020 is een update van de beleidskaart gepland.

Zie ook de website van de gemeente Enkhuizen.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Enkhuizen.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Enkhuizen.

Hoorn

In 2007 is door de gemeenteraad van Hoorn de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. In 2013 is een vernieuwde beleidskaart door de gemeenteraad vastgesteld. In 2016 is een update op de beleidskaart archeologie uitgevoerd, die is verwerkt in een paraplu-bestemmingsplan. De kaart is vervaardigd door Archeologie Hoorn/West-Friesland. De beleidskaart is gebaseerd op historische en bodemkundige bronnen en archeologisch onderzoek. Bekijk hier de toelichting.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Zie ook de website van de gemeente Hoorn.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Hoorn.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Hoorn.

Koggenland

In 2012 is door de gemeenteraad van Koggenland de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door Archeologie West-Friesland. De beleidskaart is gebaseerd op historische, bodemkundige en geologische bronnen en archeologisch onderzoek.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Inmiddels is in 2016 een update op de beleidskaart archeologie uitgevoerd. Bekijk hier de toelichting.

Zie ook de website van de gemeente Koggenland.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland.

Medemblik

Op 28 februari 2019 is door de gemeenteraad van Medemblik de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door Archeologie West-Friesland. De beleidskaart is gebaseerd op historische, bodemkundige en geologische bronnen en archeologisch onderzoek. Bekijk hier de toelichting. De beleidskaart zal binnenkort op onze website worden gepubliceerd.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Opmeer

In 2010 is door de gemeenteraad van Opmeer de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is in 2008 vervaardigd door de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Archeologie West-Friesland heeft in 2018 de bekende waarden (terreinen waarvoor een vrijstellingsgrens van 0 of 100 m2 geldt) opnieuw begrensd op basis van gedetailleerde gegeorefereerde historische kaarten en archeologische onderzoeken. Tevens zijn de recent vrijgegeven terreinen afgeschreven. De bekende waarden vormen een gedegen onderlegger voor de op handen zijnde Omgevingswet.

De nieuwe beleidskaart zal gehanteerd worden bij adviezen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en kan worden opgenomen in de nieuwe erfgoedverordening, totdat alle gegevens zijn verwerkt in de diverse bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

Zie ook de website van de gemeente Opmeer.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Opmeer.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Opmeer.

Schagen

In 2013 is de gemeente Schagen ontstaan uit de fusie van de voormalige gemeenten, Harenkarspel, Schagen en Zijpe. De drie gemeenten hebben ieder een eigen beleidskaart archeologie. De kaarten zijn in 2007 (Zijpe), 2009 (Schagen) en 2011 (Harenkarspel) vervaardigd door de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. De beleidskaarten zijn gebaseerd op historische bronnen, landschappelijke zones en archeologisch onderzoek. Bekijk hier de toelichting van Zijpe, Schagen en Harenkarspel.

De beleidskaarten hebben verschillende vrijstellingsgrenzen, variërend tussen de 0 en 10.000 m2. De bekende waarden (terreinen waarvoor een vrijstellingsgrens van 0, 50 of 100 m2 geldt) worden momenteel opnieuw begrensd op basis van gedetailleerde gegeorefereerde historische kaarten en archeologische onderzoeken.

Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuwe beleidskaart archeologie wordt opgesteld.

Stede Broec

De gemeente Stede Broec heeft nog geen overkoepelend archeologisch beleid vastgesteld. In verschillende bestemmingsplannen is een dubbelbestemming Waarde-Archeologie opgenomen met verschillende vrijstellingsgrenzen.

Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In 2018 is door Archeologie West-Friesland een concept-beleidskaart vervaardigd, die naar verwachting in 2019 zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. De concept-beleidskaart is gebaseerd op vindplaatsen- en verwachtingenkaart De Streek (2005), aangevuld met historische bronnen en archeologisch onderzoek.

Bij advies in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen worden de vrijstellingsgrenzen uit de concept-beleidskaart gehanteerd. Deze zijn meer ‘up to date’ dan de vrijstellingsgrenzen binnen de dubbelbestemming Waarde-Archeologie in de bestemmingsplannen.

Zie ook de website van de gemeente Stede Broec.

Texel

In 2012 is door de gemeenteraad van Texel de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie. De beleidskaart is gebaseerd op historische, bodemkundige en geo(morfo)logische bronnen en archeologisch onderzoek.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Vanaf 2018 zal de beleidskaart in opdracht van de gemeente Texel worden geactualiseerd.

Op de waterbodem, met name in de Waddenzee liggen talloze (scheeps)wrakken die een schat aan archeologische informatie bevatten. In opdracht van de gemeente Texel wordt een nieuw beleids- en verwachtingsmodel ontwikkeld, waarmee de bescherming van de bekende en nog te ontdekken scheepswrakken beter is geborgd. Deze kaart wordt gemaakt door Archeologie West-Friesland en De Weerd Erfgoed in samenwerking met de Duikclub Texel.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Texel.