Omdat iedere gemeente het eigen archeologische beleid kan bepalen, verschilt dit per gemeente. Het archeologisch beleid valt uiteen in twee delen: waarden en verwachtingen.

 • Archeologische waarden zijn vastgestelde archeologisch waardevolle gebieden, zoals de stadskernen en de dorpslinten. Hier is het duidelijk dat er archeologische resten aanwezig zijn.
 • Daarnaast zijn er archeologische verwachtingen. In die gebieden is het nog niet zeker of archeologische resten aanwezig zijn. Toch kan men in de verwachting ook gradaties aanbrengen, zoals een lage, middelhoge of hoge verwachting.

De waarden en verwachtingen binnen een gebied worden gebundeld en vertaald naar beleid, dat wil zeggen: een vrijstellingsgrens. Het gebied wordt opgedeeld in verschillende vrijstellingsgrenzen in vierkante meters voor voorgenomen ingrepen.

Al deze informatie gecombineerd vormt een kaart waarop het archeologische beleid voor een gemeente staat samengevat: de beleidskaart archeologie. Wanneer bij een bouwproject (of een andere bodemingreep) de vrijstellingsgrens wordt overschreden, moet het archeologisch aspect worden meegenomen in de planvorming.

Per (bouw)project wordt gekeken hoe de bodemingreep zich verhoudt tot de archeologische waarden en/of verwachtingen. Op basis van die verhouding wordt in een quickscan een archeologisch advies opgesteld: de eerste stap in het archeologisch proces. Zie ook de pagina “Advies bij ruimtelijk plan”.

Hieronder staat een overzicht van het gemeentelijk beleid binnen de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie West-Friese Gemeenten.


Drechterland

De gemeente Drechterland heeft nog geen overkoepelend archeologisch beleid vastgesteld. In verschillende bestemmingsplannen zijn archeologische beleidsadviezen in de vorm van vrijstellingsgrenzen opgenomen. Deze zijn, vooral voor het buitengebied, weinig gedetailleerd. Archeologie West-Friesland is bezig met de vervaardiging van een beleidskaart archeologie, waarop het beleidsadvies zo gedetailleerd mogelijk is weergegeven. De concept-beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden.

Met de concept-beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

De concept-beleidskaart archeologie van de gemeente Drechterland is naar verwachting in 2018 gereed.

Uitgangspunten van het archeologisch beleid:

 • Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;
 • De relatie tussen archeologie en RO versterken zodat behoud, beheer en ontwikkeling van het bodemarchief onderdeel worden van het planologische besluitvormingsproces (onder andere door archeologie-vriendelijk bouwen);
 • Bodemverstoorders betalen conform de Wet op archeologische monumentenzorg het archeologisch onderzoek en opgravingen (de verstoorder betaalt);
 • Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed om het draagvlak voor archeologie te vergroten.

Het archeologisch beleid in de gemeente Drechterland verschilt per bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zie ook de website van de gemeente Drechterland.

Enkhuizen

In 2012 is door de gemeenteraad van Enkhuizen de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door RAAP. De beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Zie ook de website van de gemeente Enkhuizen.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Enkhuizen.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Enkhuizen.

Hoorn

In 2007 is door de gemeenteraad van Hoorn de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. In 2013 is een update van de beleidskaart door de gemeenteraad vastgesteld. De vernieuwde kaart is vervaardigd door Archeologie Hoorn/West-Friesland. De beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Inmiddels is in 2016 een update op de beleidskaart archeologie uitgevoerd.

Zie ook de website van de gemeente Hoorn.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Hoorn.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Hoorn.

Koggenland

In 2012 is door de gemeenteraad van Koggenland de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is vervaardigd door Archeologie West-Friesland. De beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Inmiddels is in 2016 een update op de beleidskaart archeologie uitgevoerd. Bekijk hier de toelichting.

Zie ook de website van de gemeente Koggenland.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Koggenland.

Medemblik

De gemeente Medemblik heeft nog geen overkoepelend archeologisch beleid vastgesteld. In verschillende bestemmingsplannen zijn archeologische beleidsadviezen in de vorm van vrijstellingsgrenzen opgenomen. Deze zijn, vooral voor het buitengebied, weinig gedetailleerd. Archeologie West-Friesland heeft een concept-beleidskaart archeologie vervaardigd, waarop het beleidsadvies zo gedetailleerd mogelijk is weergegeven. De concept-beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden.

Met de concept-beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

De concept-beleidskaart archeologie van de gemeente Medemblik ligt ter beoordeling bij de gemeente en zal naar verwachting in 2017 worden vastgesteld.

Uitgangspunten van het archeologisch beleid:

 • Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;
 • De relatie tussen archeologie en RO versterken zodat behoud, beheer en ontwikkeling van het bodemarchief onderdeel worden van het planologische besluitvormingsproces (onder andere door archeologie-vriendelijk bouwen);
 • Bodemverstoorders betalen conform de Wet op archeologische monumentenzorg het archeologisch onderzoek en opgravingen (de verstoorder betaalt);
 • Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed om het draagvlak voor archeologie te vergroten.

Het archeologisch beleid in de gemeente Medemblik verschilt per bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zie ook de website van de gemeente Medemblik.

Opmeer

In 2010 is door de gemeenteraad van Opmeer de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart vastgesteld. Deze kaart is in 2008 vervaardigd door de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. De beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden. De beleidsadvieskaart is in 2012 op details gewijzigd door Archeologie West-Friesland.

Met de beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

Zie ook de website van de gemeente Opmeer.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Opmeer.

Archeologische beleidskaart van de gemeente Opmeer.

Stede Broec

De gemeente Stede Broec heeft nog geen overkoepelend archeologisch beleid vastgesteld. In verschillende bestemmingsplannen zijn archeologische beleidsadviezen in de vorm van vrijstellingsgrenzen opgenomen. Deze zijn, vooral voor het buitengebied, weinig gedetailleerd. Archeologie West-Friesland heeft een concept-beleidskaart archeologie vervaardigd, waarop het beleidsadvies zo gedetailleerd mogelijk is weergegeven. De concept-beleidskaart is gebaseerd op historische bronnen, bodemkundig onderzoek en archeologisch onderzoek. Op de kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden en verwachtingen zich bevinden.

Met de concept-beleidskaart maakt de gemeente gebruik van het recht om af te wijken van de algemene vrijstellingsgrens van 100 m2, die wordt bepaald door het rijksbeleid. Op veel locaties binnen de gemeente ligt de vrijstellingsgrens veel hoger. Komt de bodemverstoring voor een geplande ontwikkeling boven de genoemde vrijstellingsgrens uit, dan dient rekening te worden gehouden met archeologie.

De concept-beleidskaart archeologie van de gemeente Stede Broec ligt ter beoordeling bij de gemeente en zal naar verwachting in 2017 worden vastgesteld.

Uitgangspunten van het archeologisch beleid:

 • Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;
 • De relatie tussen archeologie en RO versterken zodat behoud, beheer en ontwikkeling van het bodemarchief onderdeel worden van het planologische besluitvormingsproces (onder andere door archeologie-vriendelijk bouwen);
 • Bodemverstoorders betalen conform de Wet op archeologische monumentenzorg het archeologisch onderzoek en opgravingen (de verstoorder betaalt);
 • Verbetering informatievoorziening over cultureel erfgoed om het draagvlak voor archeologie te vergroten.

Het archeologisch beleid in de gemeente Stede Broec verschilt per bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zie ook de website van de gemeente Stede Broec.